شرکای تجاری

پیشرو در مهندسی و تولید

جدیدترین پروژه های انجام شده ما را مشاهده کنید

رزومه قوی در بیمارستانها و مراکز درمانی با عنایت به بازخورد و مستندات رضایت مندی مشتریان

اگر میخواهید با مشتریان و شرکای تجاریمان آشنا شوید با ما همراه باشید.
۰ تخت بستری
تعداد سیستم های نصب شده
نام بیمارستانشهر بخش بستریمدل سیستم
بیمارستان فاطمیههمدانبلوک زنان۱کروک ۲
بیمارستان فاطمیههمدانبخش زنان ۲کروک ۳
بیمارستان ولیعصررزنبلوک اطفالکروک ۴
بیمارستان ولیعصرتویسرکانبخش جراحیکروک ۱
بیمارستان ولیعصر تویسرکانبلوک داخلیکروک ۱
بیمارستان ولیعصررزنبلوک جراحیکروک ۴
کلینیک تخصصی افقهمدانکل بخش هاکروک ۱
بیمارستان شهید رجاییتنکابنبخش اطفالکروک ۱
بیمارستان شهید رجاییتنکابنبخش زایمانکروک ۱
بیمارستان ولیعصرتویسرکانبلوک اطفالکروک ۱
بیمارستان شهید رجاییتنکابنبخش CCUکروک ۱
بیمارستان ولیعصررزنبلوک زایمانکروک ۱
بیمارستان فاطمیههمدانبلوک اورژانسکروک ۱
بیمارستان قروههمدانبلوک بستری ۱ و ۲کروک ۱
بیمارستان قایم اسدآبادبلوک زایمانکروک ۱
بیمارستان ولیعصرتویسرکانبلوک زایمانکروک ۱
بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی بعثتهمدانبلوک اورژانسکروک ۴
بیمارستان امام خمینی ساریبخش داخلی۱ و ۲کروک ۱
بیمارستان دمقهمدانبلوک بستری ۱ و ۲کروک ۱
بیمارستان ۶۴ تختی قایماسداباد بلوک بستری ۲کروک ۳
بیمارستان ۶۴ تختی قایماسداباد بلوک بستری ۱کروک ۳
بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی بعثتهمدانبلوک دیالیزکروک ۴
بیمارستان آیت اله بهاریهمدان/بهاربلوک زایمانکروک ۱
بیمارستان امام حسن (ع)فامنینبلوک زایمانکروک ۱
بیمارستان امام حسین (ع)ملایربلوک گوارشکروک ۱
بیمارستان امام رضاکبودرآهنگبلوک زایمانکروک ۱
بیمارستان امام رضاکبودراهنگبلوک پست زایمانکروک ۱
بیمارستان خصوصی شفاساریبخش داخلی۱کروک ۲
بیمارستان خصوصی شفاساریبخش داخلی۲کروک ۲
بیمارستان خصوصی شفاساریبخش جراحی ۱کروک ۲
بیمارستان خصوصی شفاساریبخش جراحی ۲کروک ۲
بیمارستان سوختگی بعثتهمدانبستری ۲کروک ۳
بیمارستان سوختگی بعثتهمدانبستری ۱کروک ۳
بیمارستان سوختگی بعثتهمدانمراقبت ویژه کروک ۳
بیمارستان سینا(فرشچیان)همداناورژانس بستریکروک ۳
بیمارستان شهید رجاییتنکابنبخش داخلیکروک ۱
بیمارستان شهید رجاییتنکابنبخش جراحیکروک ۱
بیمارستان شهید رجاییتنکابنبخش زنانکروک ۱
بیمارستان رازیرشتبخش اورژانسکروک ۲
بیمارستان خصوصی آریارشتبخش دیالیزکروک ۳
بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی بعثتهمداناورژانس بستریکروک ۳
مرکز بهداشت سنندجکردستانبستریکروک ۱
بیمارستان امام خمینی ساریاورژانس خیریهکروک ۳
بیمارستان مهرملایراورژانسکروک ۱
کلینیک تخصصی چشم مهدیههمدانبسریکروک ۱

ما پایا کروک خزر هستیم

ما ایده ها و دیدگاه های شما را به پروژه هایی برگزیده تبدیل خواهیم کرد. تا انتها با شما هستیم.