سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل پنجم)

فصل پنجم: سیستم لوله کشی و سیمکشی سیم کشی یا کابلکشی سیستم های سیگنال زا و فراخوان پرستار بایددر داخل لوله های فولادی یا پلاستیکی سخت، به طور جداگانه، طبق…

سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل چهارم)

فصل چهارم : سیستم فراخوان پرستار ( مدل سوم ) سیستم فراخوان پرستار، که با استفاده از علایم دیداری و شنیداری به منظور برقراری ارتباط بین بیماران و کارکنان بیمارستان…

سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل سوم)

فصل سوم : سیستم فراخوان پرستار ( مدل دوم ) سیستم فراخوان پرستار، که با استفاده از علایم دیداری و شنیداری به منظور برقراری ارتباط بین بیماران و کارکنان بیمارستان…

سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل دوم)

فصل دوم : سیستم فراخوان پرستار ( مدل اول ) سیستم فراخوان پرستار، که با استفاده از علایم دیداری و شنیداری به منظور برقراری ارتباط بین بیماران و کارکنان بیمارستان…

سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل اول)

فصل اول : تعاریف  سیستم متمرکز: سیستمی که مجهز به یک کنسول اپراتور و ایستگاه های جانبی مربوطه ، با اپراتور آموزش دیده می باشد و معمولاً در محلی نصب…