سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل چهارم)

فصل چهارم : سیستم فراخوان پرستار ( مدل سوم ) سیستم فراخوان پرستار، که با استفاده از علایم دیداری و شنیداری به منظور برقراری ارتباط بین بیماران و کارکنان بیمارستان…